0074. “ 10 (Sepuluh) ORANG YANG RUGI DALAM ALQURAN ” 1. Orang yang mencari agama selain agama islam, 2. Orang orang musyrik yang telah berkali-kali diajak kepada Tauhid tetapi mereka selalu ingkar (Orang yang tidak menyembah Alloh (Melakukan Kesyirikan), 3. Orang-orang yang beriman (Muslim), yang mentaati orang-orang yang kafir, dan mereka mau kembali ke belakang (kepada kekafiran/Murtad), 4. Orang orang ahli kitab yang ingkar atau mendustai Al kitab (Merubah dan mentakwilkan sekehendak hatinya), 5. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh (Tidak taat kepada Alloh), dan 6. Orang orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya (memutuskan silaturahim) dan 7. Orang orang membuat kerusakan ( Melakukan Kemaksiatan) di muka bumi, 8. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, 9. Orang2 yang tidak percaya kepada hari kebangkitan (hari kiamat), 10. Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Alloh.

07 September 2019,

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh, Subhanalloh, wal hamdulillah, wala ilaha ilalloh, huallohu akbar. Laa Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah.

Dalil dalil dalam Alquran tentang orang orang yang rugi;

  1. QS Ali ‘Imran (3) Ayat 85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
  2. QS Az Zumar (39) Ayat 15. Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia[1309]. Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat.” Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. [1309]. Perintah ini bukanlah menurut arti yang sebenarnya, tetapi sebagai pernyataan kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin yang telah berkali-kali diajak kepada Tauhid tetapi mereka selalu ingkar.
  3. QS Al Imron (3) Ayat 149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi
  4. QS Al Baqarah (2) Ayat 121. Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya[84], mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. [84]. Maksudnya: tidak merobah dan mentakwilkan Al Kitab sekehendak hatinya.
  5. QS Al Baqarah (2) Ayat (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
  6. QS Yunus (10) Ayat 95. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi
  7. QS An Naazi´aat (79) Ayat 10. (Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?[1551] Asbabun nuzul (1551]. Setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati mereka merasa heran dan mengejek sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya demikian itu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun firman Allah S.79:10 sebagai keterangan kepada Rasulullah yang terdengar oleh kaum kuffar Quraisy, mereka berkata: “Kalau kita dihidupkan kembali sesudah mati, tentu kita akan rugi.” Maka turun ayat berikut (S.79:12) sebagai keterangan dari Allah kepada Rasul-Nya tentang ucapan kaum kuffar Quraisy. (Diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur yang bersumber dari Muhammad bin Ka’b)
  8. QS Al Baqarah (2) Pembalasan terhadap Bani Israil yang melanggar perjanjian dengan Tuhan Ayat 63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa.”  Ayat 64. Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatNya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu[59], lalu Kami berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera[60] yang hina.”  [59]. Hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang yahudi. [60]. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan , artinya hati mereka menyerupai hati kera, karena sama-sama tidak menerima nasehat dan peringatan. Pendapat Jumhur mufassir ialah mereka betul-betul beubah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari tiga hari.

Ya Alloh…. jauhkan dan lindungi kami termasuk dari orang orang yang Rugi seperti dalam Alquran. Aamiin

Cisitu Lama Bandung